REACH & CLP

Veilig gebruik van en omgaan met stoffen

CLP

Wettelijk kader EU CLP

De CLP Verordening (EG) 1272/2008 beschrijft waar bedrijven zich aan moeten houden op het gebied van gevaarsindeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Doordat de CLP Verordening is gebaseerd op een wereldwijde indeling zijn de gevaaretiketten over de hele wereld vergelijkbaar. Kijk ook op www.chemischestoffengoedgeregeld.nl

Rollen binnen de keten

Importeur / Fabrikant

U moet alle stoffen en mengsels die u in de handel brengt, indelen volgens de eisen van de CLP Verordening. U geeft uw informatie door aan uw afnemers. U dient alle aanbevelingen op het gebied van veiligheid op te volgen.

Formuleerder

U moet alle mengsels die u in de handel brengt, indelen volgens de eisen van de CLP Verordening. U kunt daarbij de indeling gebruiken die door de fabrikant of importeur is opgesteld, mits de samenstelling van uw mengsel hetzelfde is. U geeft uw informatie door aan uw afnemers. U dient alle aanbevelingen op het gebied van veiligheid op te volgen.

Distributeur

U ontvangt informatie over de gevaarsindeling van uw stof of mengsel van uw leverancier(s), inclusief de bijbehorende etikettering en verpakking. U dient alle veiligheidsaanbevelingen, bijvoorbeeld ten aanzien van opslag, op te volgen.

Downstream gebruiker

U ontvangt informatie over de gevaarsindeling van uw stof of mengsel van uw leverancier(s). U treft veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van uw stof of mengsel.

Registrant ECHA Ondernemer

Niet ingedeeld

Stoffen en mengsels die niet zijn ingedeeld in een van de gevaren moeten nog steeds voldoen aan de algemene voorschriften van etiketteren en verpakken, klik hier.

Fysische gevaren

Een stof of mengsel kan ingedeeld worden in een of meerdere van de volgende 16 fysische gevaarcategorieën.


 1. Ontplofbare stoffen (2.1)
 2. Ontvlambare gassen (2.2)
 3. Aerosolen (2.3)
 4. Oxiderende gassen (2.4)
 5. Gassen onder druk (2.5)
 6. Ontvlambare vloeistoffen (2.6)
 7. Ontvlambare vaste stoffen (2.7)
 8. Zelf ontledende stoffen en mengsels (2.8)
 9. Pyrofore vloeistoffen (2.9)
 10. Pyrofore vaste stoffen (2.10)
 11. Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels (2.11)
 12. Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen (2.12)
 13. Oxiderende vloeistoffen (2.13)
 14. Oxiderende vaste stoffen (2.14)
 15. Organische peroxiden (2.15)
 16. Bijtend voor metalen (2.16)

Etiketteren

Wanneer een stof of mengsel een indeling heeft in een van de gevaren dan heeft dat gevolgen voor de etikettering. Hierbij kunt u denken aan gevaarspictogrammen, signaalwoorden en voorzorgsmaatregelen. Voor mee informatie, klik hier

Info verzamelen

Rollen binnen de keten

 • Importeur / Fabrikant

  Alle beschikbare informatie over een stof of mengsel moet verzameld worden. Voor de fysische gevaren is er een testplicht tenzij er al betrouwbare gegevens beschikbaar zijn. Voor (eco)toxicologische gevaren geldt een testverplichting vanuit REACH. U kunt ook informatie van uw leverancier buiten de EU vragen.

 • Formuleerder

  Indien u de samenstelling van de stof of het mengsel niet verandert, hoeft u deze stap niet uit te voeren en kunt u de indeling van uw leverancier overnemen.

 • Distributeur

  Indien u de samenstelling van de stof of het mengsel niet verandert, hoeft u deze stap niet uit te voeren en kunt u de indeling van uw leverancier overnemen.

 • Downstream gebruiker

  U hoeft geen informatie te verzamelen. U krijgt alle informatie van uw leverancier.

Evalueren en indelen

Rollen binnen de keten

 • Importeur / Fabrikant

  De kwaliteit van de beschikbare informatie moet beoordeeld en vergeleken worden met de criteria voor de verschillende gevaren. Soms is er een indeling nodig in een of meer van de gevaren. Kijk op chemischestoffengoedgeregeld.nl. Let ook op de geharmoniseerde indeling.

 • Formuleerder

  Indien u de samenstelling van de stof of het mengsel niet verandert, mag u de indeling van u leverancier overnemen.

 • Distributeur

  Indien u de samenstelling van de stof of het mengsel niet verandert, mag u de indeling van uw leverancier overnemen.

 • Downstream gebruiker

  U hoeft de informatie niet te beoordelen. U krijgt alle informatie van uw leverancier.

Gezondheidsgevaren

Een stof of mengsel kan ingedeeld worden in een of meerdere van de volgende 10 gezondheidsgevaren.


 1. Acute toxiciteit (3.1)
 2. Huidcorrosie/-irritatie (3.2)
 3. Ernstig oogletsel/oogirritatie (3.3)
 4. Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid (3.4)
 5. Mutageniteit in de geslachtscellen (3.5)
 6. Kankerverwekkendheid (3.6)
 7. Voortplantingstoxiciteit (3.7)
 8. Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling (3.8)
 9. Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling (3.9)
 10. Aspiratiegevaar (3.10)

Verpakken

Wanneer een stof of mengsel een indeling heeft in een van de gevaren dan heeft dat gevolgen voor de verpakking. Hierbij kunt u denken aan kinderveilige sluitingen en voelbare gevaren aanduidingen. Voor meer informatie, klik hier.

Andere gevolgen

De indeling van een stof of mengsel werkt ook door in andere wet- en regelgeving (bijvoorbeeld op het gebied van consumentenproducten, arbeidsomstandigheden, transport, opslag en afval) met bijbehorende risicobeheersmaatregelen.

Milieugevaren

Een stof of mengsel kan ingedeeld worden in een of meerdere van de volgende 2 milieugevaren.


 1. Acuut aquatisch gevaar
 2. Aquatisch gevaar op de lange termijn

Meldingsplicht aan ECHA

Als de gefabriceerde/geïmporteerde stof en of mengsel is ingedeeld in een van de gevaarcategorieën en als de gefabriceerde/geïmporteerde stof onder de registratieplicht van REACH valt, dan moet dit worden gemeld bij ECHA.

Meldingsplicht aan NIVC

Importeurs en downstream gebruikers die een mengsel op de markt brengen met een indeling voor een fysisch gevaar of een gevaar voor de gezondheid moeten dit melden bij het NVIC. De NVIC zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen.